ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE w sprawie sprzedaży działek gruntu położonych w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno.

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-24 14:10:41 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 650/ oraz na podstawie Uchwały Nr LII/323/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 października 2018 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu położonych w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona       w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 105 o pow. 0,1521 ha.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00033856/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest usytuowana w paśmie gruntów zawartych pomiędzy nieczynnym torowiskiem po kolejowym, a drogą wojewódzką Rychnowo – Dąbrówno – Działdowo – Mława. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią podobne nieruchomości, a po przeciwnej stronie drogi obszar wsi Jabłonowo, który na swoim przyjeziornym płaskowyżu jest systematycznie zabudowywany.
 
Teren wyposażony w podstawową infrastrukturę komunalną i energetyczną.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/171/2000 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Dąbrówno powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 53965 zł (słownie: Pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych tysięcy złotych) – netto /bez VAT/
 
Do ceny nabycia uzyskanej w przetargu doliczone będzie obowiązująca stawka podatku VAT.
 
 
 
Zbywana nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w jej rozporządzaniu, nie jest przez nikogo dzierżawiona.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu  26 listopad 2018 roku o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 5400,00 zł (słownie: Pięć tysięcy czterysta złotych).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 19 listopada 2018r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
  1. http://bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej : www.otoprzetargi.pl
  4. Na stronie internetowej:
 
 
 
 
 
 
Dąbrówno, dnia 2018-10-25
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Wrońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-24 14:07:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-24 14:10:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24 14:10:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony