ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr złożonych petycji

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z dnia 5 września 2014 r. poz.1195)
L.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Skan
petycji
Przedmiot petycji Data złożenia
petycji
Przewidywany
termin załatwienia
sprawy
Zasięgane opinie Informacja o sposobie
załatwienia petycji
1.
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
pobierz
Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej -szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.
08.12.2015r. 08.03.2016r. brak pozytywnie
2.
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz Zakup wody pitnej dla uczniów 29.12.2015r. 29.03.2016r.
Przekazano Dyrektorom szkół na terenie Gminy
Dąbrówno
negatywnie
3.
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta 20.04.2016r. Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano dyrektorom szkół
Insp. ds. informatyki, zarzadzania kryzysowego i spraw wojskowych
pozytywnie
4.
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz Efektywność energetyczna 25.04.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych pozytywnie
5. Mieszkańcy Gminy Dąbrówno pobierz Sprzeciw wobec porozumoenia zawartego przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie z firmą "GEO-PRI" Sp. z o.o. na przejazd samochodami ciężarowymi i transportem rolniczym przez Most Zamkowy i miejscowośc Dąbrówno. 10.06.2016 na podstawie art.65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) przekazano do rozpatrzenia wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Ostródzie. brak Przekazano do Starostwa Powiatowego w Ostródzie
6 - pobierz
Niedopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych od drogi głównej W-536
19.09.2016 22.09.2016 -wezwano podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia wymogów formalnych. Podmiot wnoszący petycję nie odniósł się w określonym ustawowo terminie do otrzymanego w dniu 26.09.2016 r. wezwania, w związku z tym petycja z przyczyn formalnych pozostaje bez rozpatrzenia. brak Negatywnie
7
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
 
Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska, 
ul. Trębacka 4 pok. 109,  
00-074 Warszawa,
pobierz Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci). 03.11.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak negatywnie
8
Andrzej Szumski
Nieformalne Towarzystwo
Osób Poszkodowanych
Scalaniem Gruntów
pobierz Umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów. 04.11.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak negatywnie
9.
Szulc-Efekt sp zoo 
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
 
Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”GPD Agency Sp zo.o. Sp. k 
ul.Okrężna 36, 
02-916 Warszawa
pobierz
Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły- do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA”- edycja 2017- szczegóły pod- www.podworko.nivea.pl
16.05.2017r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak negatywnie
10
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych.
Więcej informacji na stronie:www.wzorowalazienka.pl
05.09.2017r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Dyrektorom szkół na terenie Gminy
Dąbrówno
PSP Dąbrówno, Marwałd -negatywnie
PSP Elgnowo -pozytywnie
 
11
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz Stały i bezpłatny dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 05.09.2017r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Dyrektorom szkół na terenie Gminy
Dąbrówno
Negatywnie
12
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną-n 08.05.2018r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano dla
Inspektora ds. Obywatelskich
pozytywnie
13
Sołtys Lewałdu Wielkiego
Marek Kliniewski
pobierz w sprawie remontu nawierzchni oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników na drodze powiatowej Dąbrówno - Lewałd Wielki 26.02.2019r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie -
14
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz w sprawie zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem bedzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. 04.06.2019r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano dla
Podinspektora ds. Obywatelskich
negatywna
15 Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej  użytkowanych w Urzędzie numerów służbowych telefonów komórkowych 26.08.2019r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. negatywna
16 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
pobierz Możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 15.10.2019r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przekazno jednostkom organizacyjnym negatywna
17 Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
pobierz w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i przyczynienia się do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów 24.10.2019r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano dla Dyrektorów szkół negatywna
18 Sołtys Lewałdu Wielkiego Pan Marek Kliniewski pobierz w sprawie remontu nawierzchni drogi powiatowej Dąbrówno-Lewałd Wielki 16.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano według właściwości do Starostwa Powiatowego w Ostródzie  
 
19 Koalicja Polska Wolna od 5G pobierz dot. przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 31.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Pozostawiono petycję bez rozpatrzenia w związku z niespełnieniem wymogów formalnych.
20 Mieszkańcy m-ści Samin, rep. Wojciech Forysiewski  pobierz w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej (betonowej) w Saminie 28.11.2019 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    Przekazano wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
21
Joanna Stec-Machowska SMEbusiness Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
 pobierz w sprawie przystąpienia do akcji Się Gra Się Ma... Playroom  26.10.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  Przekazano dla Dyrektorów szkół pozytywnie
22 Piotr Sterkowski
ul. Kłodzka 25
04-913 Warszawa
pobierz w sprawie uzyskania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej pisemnych gwarancji finansowych i prawnych od producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 15.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Przekazano według właściwości do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
23
Teresa Garland Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego
Społeczny Komitet Konsytucyjny
pobierz w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka 21.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
negatywnie
24 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca Anna Szmelcer, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej szczepionce. 14.01.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
negatywnie
25 Teresa Garland w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konsytucyjnego
pobierz w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konsytucyjnego
25.02.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
negatywnie
26 Instytut Strategie 2050
Warmińsko-mazurskie
przy Stowarzyszeniu Polska 2050
KRS: 0000855870
Żeromskiego 24
10-355 Olsztyn
pobierz w sprawie, aby w uchwale o zasadach wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dodać przepisy dające uprawnienia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom wskazanym w petycji. 19.04.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
negatywnie
27 Fundacja im. Nikoli Tesli
Ul. Proletariacka 3/28
15-449 Białystok
pobierz w sprawie powołania Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.  29.04.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Zasięgane opinie: Wójt Gminy Dąbrówno
Pozostawiono petycję bez rozpatrzenia w związku z niespełnieniem wymogów formalnych
28 Fundacja im. Nikoli Tesli
ul. Proletariacka 3/28
15-449 Białystok
w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznych oraz szczepionek.  22.12.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
negatywnie
29
Społeczny Komitet Protestacyjny
Okrągłe 2, 14-120 Dąbrówno
 
pobierz
w sprawie sprzeciwu wobec budowy chlewni w miejscowości Okrągłe, gm. Dąbrówno.
08.02.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Wójt Gminy Dąbrówno
pozytywnie
 
30 Patryk Janusz Król pobierz w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 01.08.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia petycji.
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
negatywnie
31   pobierz w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy  19.08.2022  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia petycji.
Wójt Gminy Dąbrówno 
negatywnie
32   pobierz w sprawie przystąpienia do sojuszu pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo. 27.03.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Wójt Gminy Dąbrówno  Przekazanie według właściwości do Sejmu RP
33   pobierz o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej- skan petycji w załączniku 06.09.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Wójt Gminy Dąbrówno 
negatywnie –skan odpowiedzi w załączniku
34 Teresa Garland Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny pobierz w sprawie ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach, w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków. 03.11.2023 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Wójt Gminy Dąbrówno
negatywnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Gat
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Gat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-14 13:40:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-14 13:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-01 14:34:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »