Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skargi i wnioski

Szczegóły informacji

Skargi i wnioski

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-10 08:50:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 63 (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz.483 ) gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków.

Tryb postępowania w sprawie skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 221 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr5 z 2002 r. poz.46).

Skargi i wnioski można je składać:
• w interesie publicznym,
• w interesie własnym,
• w interesie innej osoby – za jej zgodą.

Skarga jest prawnym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.

Zgodnie z art.227 kpa przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku (art.241 K.p.a.) mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

W sprawie terminu załatwienia wniosku stosuje się przepisy art.237 §1 (bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca). W razie niemożności załatwienia wniosku w w/w terminie, organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w dziale VIII w Kpa.

Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Skargi Mieszkańców Gminy Dąbrówno, w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Gminy przyjmują Wójt lub Sekretarz Gminy w godzinach pracy urzędu.

Przyjmowaniem, rejestrowaniem, rozpatrywaniem i koordynowaniem skarg i wniosków w Gminie Dąbrówno ul. Kościuszki 21 zajmuje się Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy pokój nr 9, tel. 0-89 6474087 wew.15

Bezpośredni nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Wójt Gminy.

Organ właściwy do załatwiania skarg i wniosków powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie 1 miesiąca stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-10 08:50:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-10 08:50:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 15:51:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3145 raz(y)