ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Stanowisko ds. Oświaty

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Prawo pierwokupu

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przygotowanie umów użyczenia

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przyznanie mieszkania komunalnego

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Sporządzanie aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Uznanie dziecka pozamałżeńskiego przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Referat ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody

Referat ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Stanowisko ds. Dróg i Remontów

Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Wynajęcie świelicy wiejskiej zasobu gminy dąbrówno

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia prac niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Stanowisko ds. Dróg i Remontów

Zaświadczenie potwierdzające numerację porządkową dla nieruchomości

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziału w nieruchomościach Gminy Dąbrówno w drodze bezprzetargowej

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zmiana imienia ( imion) dziecka- noworodka

Urząd Stanu Cywilnego