Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Wydział: Stanowisko ds. Oświaty

Ogłoszono dnia: 2022-10-26 22:45:59

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Paulina Banacka

Telefon kontaktowy

896474087

Adres e-mail

oswiata@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu - 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
3. w roku 2022 wysokość stopy bazowej kosztów dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników podlega waloryzacji i wynosi:
  • nauka zawodu:  8 081,00 x 105,1% = 8 493,13 zł
                                      10 000,00 x 105,1% = 10 510,00 zł
  • przyuczenie do wykonywanej pracy: 254,00 x 105,1% = 266,95 zł.
 
Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Dąbrówno, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (gmina Dąbrówno), w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełniania określonych warunków.
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
2. Dokumenty pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
3. Umowa o pracę lub świadectwo pracy instruktora praktycznej nauki zawodu (w przypadku, gdy funkcję te pełniła inna osoba niż pracodawca).
3. Umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
2) ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2021 r. poz. 2245),
3) ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2021, poz. 225, 694)
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 644)
5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391)
6) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276)
7) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2020 r. poz. 106)
8) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2021 r. poz. 122)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Banacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-26 22:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-26 22:45:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 10:15:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1290 raz(y)