ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory uzupełniające na ławników 2024

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
z dnia 4 stycznia 2024 r.
o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027.
Wójt Gminy Dąbrówno informuje, że przystępuje się do wyborów uzupełniających do Sądu Rejonowego w Ostródzie 2 ławników, w tym 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy, na kadencję 2024-2027.
Podstawa prawna:
-      pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu,  z dnia 27 grudnia 2023 r. (wpływ do urzędu w dniu 3.01.2024 r.) znak: OA.4000.3.2023,
-      ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217),
-      rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693 z późn. zm).
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 9 lutego 2024 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)     jest nieskazitelnego charakteru;
3)     ukończył 30 lat;
4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
5)     nie przekroczył 70 lat;
6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)     posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:
1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)     duchowni;
7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)     radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1)    prezesi właściwych sądów;
2)    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2524, tj.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub zostały złożone po terminie, pozostawia się bez biegu.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Kartę zgłoszenia wydaje oraz przyjmuje, a także udziela szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników:
Sekretarz Gminy - Grażyna Halkiewicz, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, (I piętro, pok. Nr 6) w godzinach pracy urzędu, tel. 89 6474087 wew. 17.
 
Wyborów uzupełniających ławników dokona Rada Gminy Dąbrówno, na kolejnej sesji przypadającej, po zakończeniu wszystkich procedur opiniodawczych. 
 
Wójt
Gminy Dąbrówno
 
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-04 13:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-04 13:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-04 13:47:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »