ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-04-22 11:20:07

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 30 dni, z możliwością przedłużenia).

Osoba kontaktowa

Ewa Budzich

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dąbrówno
ul. Kościuszki
14-120 Dąbrówno
Pokój nr 3

Telefon kontaktowy

tel. /89/ 647 40 87 wew. 13

Adres e-mail

e.budzich@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

Pracownik merytoryczny m.in, weryfikuje kompletność złożonych dokumentów, ustala strony postępowania, występuje o opinię w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,
Procedura kończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Miejsce odbioru

pokój nr 3

Wymagane Dokumenty

• Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
• Załącznik do wniosku - Karta informacyjna przedsięwzięcia
• poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (oryginał + 2 kopie),
• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
lub
• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) – kartę informacyjną przedsięwzięcia - w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
• wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora,
• dowód zapłaty opłaty skarbowej – obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Koniecznym jest załączenie potwierdzenia wpłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Dąbrówno lub bezgotówkowo na rachunek (BS Olsztynek Nr 59882300072001010018470001)
• inne, np. pełnomocnictwo, umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej
• w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

Opłaty

Za dokonanie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości : 205 zł i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówno.

Uwagi

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołącza się do wniosków przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz. 1227 z późn. zm.)
• Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Żyłka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Budzich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-22 11:17:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-22 11:20:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 08:29:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony