ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatek od nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatek od nieruchomości

Termin załatwienia

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 rok przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne: 31 stycznia 2020 rok - deklaracja na rok podatkowy Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku - 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Deklarację należy sporządzić na formularzu według ustalonego wzoru ( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1104 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych). Podatek należy naliczyć zgodnie z uchwałą Nr XIII/83 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Dąbrówno NR 59 8823 0007 2001 0100 1847 0001 BS Olsztynek w ratach do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Jarząbek, Jolanta Sarbiewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

Tel: /89/ 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:
    - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust.3;
    - posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
    - użytkownikami wieczystymi gruntów;
    - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
    - posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części , albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości
   1. Dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
   2. Dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
   3. Dla gruntów - powierzchnia tych gruntów.
Kiedy powstaje, a kiedy wygasa obowiązek podatkowy?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , sporządzone według ustalonego wzoru:
 1. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 2. deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.
UWAGA:
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Terminy płatności
Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia:
    - 15 marca,
    - 15 maja,
    - 15 września,
    - 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu gminy , w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Sarbiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 07:50:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 07:52:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 13:03:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »